تقویم آموزشی سال 1398

مهر
     
آبان
نام دورهتاریخ شروعساعت برگزاریبرنامه آموزشیوضعیت ثبت نام
مایکروفر جاروبرقی ، آبمیوه گیری سشوار و اتو08/0414 تا 17شنبه تا چهارشنبهظرفیت تکمیل
پکیج و آبگرمکن دیواری08/0915 تا 20پنجشنبه و جمعه هاظرفیت تکمیل
لوازم گازسوز خانگی08/1010 تا 14جمعه هاظرفیت تکمیل
یخچال فریزر و ساید08/1112تا 14شنبه تا چهارشنبهظرفیت تکمیل
ماشین لباسشویی و ظرفشویی08/1114 تا 17شنبه تا چهارشنبهظرفیت تکمیل
کولرهای گازی08/1117 تا 20شنبه تا چهارشنبهظرفیت تکمیل
کولرهای گازی08/1109 تا 12شنبه تا چهارشنبهظرفیت تکمیل
کولرهای گازی08/1809 تا 12شنبه تا چهارشنبهظرفیت تکمیل
یخچال فریزر و ساید08/1812تا 14شنبه تا چهارشنبهظرفیت تکمیل
ماشین لباسشویی و ظرفشویی08/1814 تا 17شنبه تا چهارشنبهظرفیت تکمیل
پکیج و آبگرمکن دیواری08/2518تا 21شنبه تا چهارشنبهظرفیت تکمیل
پکیج و آبگرمکن دیواری08/2918تا 21شنبه تا چهارشنبهظرفیت تکمیل
یخچال فریزر و ساید08/3009 تا 14پنجشنبه ها ثبت نام
کولرهای گازی08/3009 تا 14پنجشنبه ها ثبت نام
آذر
نام دورهتاریخ شروعساعت برگزاریبرنامه آموزشیوضعیت ثبت نام
پکیج و آبگرمکن دیواری09/0218 تا 21شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
پکیج و آبگرمکن دیواری09/0814 تا 19پنجشنبه جمعه هاثبت نام
لوازم گازسوز خانگی09/0810 تا 14جمعه هاثبت نام
کولرهای گازی 09/1014 تا 17شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
یخچال فریزر و ساید 09/1012 تا 14شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
ماشین لباسشویی و ظرفشویی 09/1017 تا 20شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
ماشین لباسشویی و ظرفشویی 09/1415 تا 20پنجشنبه هاثبت نام
پکیج و آبگرمکن دیواری09/2115 تا 20پنجشنبه جمعه هاثبت نام
یخچال فریزر و ساید 09/2312 تا 14شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
ماشین لباسشویی و ظرفشویی 09/2314 تا 17شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
پکیج و آبگرمکن دیپاری09/2318 تا 21شنبه تا چهارشنبهثبت نام
کولرهای گازی 09/3009 تا 12شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
دی
     
بهمن
     
اسفند
     

ثبت نام در دوره:


تاریخ شروع دوره های جدید تعمیرات

هم اکنون ثبت نام کنید