تقویم آموزشی سال 1398

مهر
     
آبان
نام دورهتاریخ شروعساعت برگزاریبرنامه آموزشیوضعیت ثبت نام
مایکروفر جاروبرقی ، آبمیوه گیری سشوار و اتو08/0414 تا 17شنبه تا چهارشنبهظرفیت تکمیل
پکیج و آبگرمکن دیواری08/0915 تا 20پنجشنبه و جمعه هاظرفیت تکمیل
لوازم گازسوز خانگی08/1010 تا 14جمعه هاظرفیت تکمیل
یخچال فریزر و ساید08/1112تا 14شنبه تا چهارشنبهظرفیت تکمیل
ماشین لباسشویی و ظرفشویی08/1114 تا 17شنبه تا چهارشنبهظرفیت تکمیل
کولرهای گازی08/1117 تا 20شنبه تا چهارشنبهظرفیت تکمیل
کولرهای گازی08/1109 تا 12شنبه تا چهارشنبهظرفیت تکمیل
کولرهای گازی08/1809 تا 12شنبه تا چهارشنبهظرفیت تکمیل
یخچال فریزر و ساید08/1812تا 14شنبه تا چهارشنبهظرفیت تکمیل
ماشین لباسشویی و ظرفشویی08/1814 تا 17شنبه تا چهارشنبهظرفیت تکمیل
پکیج و آبگرمکن دیواری08/2218تا 21شنبه تا چهارشنبهظرفیت تکمیل
پکیج و آبگرمکن دیواری08/2918تا 21شنبه تا چهارشنبهظرفیت تکمیل
یخچال فریزر و ساید08/3009 تا 14پنجشنبه هاظرفیت تکمیل
کولرهای گازی08/3009 تا 14پنجشنبه هاظرفیت تکمیل
آذر
نام دورهتاریخ شروعساعت برگزاریبرنامه آموزشیوضعیت ثبت نام
لوازم گازسوز خانگی09/0110 تا 14جمعه هاظرفیت تکمیل
پکیج و آبگرمکن دیواری09/0218 تا 21شنبه تا چهارشنبهظرفیت تکمیل
یخچال فریزر و ساید09/0709 تا 14پنجشنبه هاظرفیت تکمیل
کولرهای گازی09/0709 تا 14پنجشنبه هاظرفیت تکمیل
پکیج و آبگرمکن دیواری09/0814 تا 19پنجشنبه جمعه هاظرفیت تکمیل
لوازم گازسوز09/0810 تا 14جمعه هاظرفیت تکمیل
کولرهای گازی09/1009 تا 12شنبه تا چهارشنبهظرفیت تکمیل
یخچال فریزر و ساید09/1212 تا 14شنبه تا چهارشنبهظرفیت تکمیل
ماشین لباسشویی و ظرفشویی09/1517 تا 20شنبه تا چهارشنبهظرفیت تکمیل
کولرهای گازی09/1415 تا 20پنجشنبه هاظرفیت تکمیل
ماشین لباسشویی و ظرفشویی09/1415 تا 20پنجشنبه هاظرفیت تکمیل
کولرهای گازی09/1817 تا 20دوشنبه هاظرفیت تکمیل
پکیج و آبگرمکن دیواری09/2115 تا 20پنجشنبه جمعه هاظرفیت تکمیل
کولرهای گازی09/2115 تا 20پنجشنبه هاظرفیت تکمیل
یخچال فریزر و ساید09/2312 تا 14شنبه تا چهارشنبهظرفیت تکمیل
ماشین لباسشویی و ظرفشویی09/2314 تا 17شنبه تا چهارشنبهظرفیت تکمیل
پکیج و آبگرمکن دیواری09/2518 تا 21شنبه تا چهارشنبهظرفیت تکمیل
کولرهای گازی09/3009 تا 12شنبه تا چهارشنبهظرفیت تکمیل
دی
نام دورهتاریخ شروعساعت برگزاریبرنامه آموزشیوضعیت ثبت نام
پکیج و آبگرمکن دیواری10/0218 تا 21شنبه تا چهارشنبهظرفیت تکمیل
کولرهای گازی10/0209 تا 12شنبه تا چهارشنبهظرفیت تکمیل
ماشین لباسشویی و ظرفشویی10/0214 تا 17شنبه تا چهارشنبهظرفیت تکمیل
یخچال فریزر و ساید10/0217 تا 21شنبه تا چهارشنبهظرفیت تکمیل
پکیج و آبگرمکن دیواری10/0918 تا 21شنبه تا چهارشنبهظرفیت تکمیل
یخچال فریزر و ساید10/1412 تا 14شنبه تا چهارشنبهظرفیت تکمیل
ماشین لباسشویی و ظرفشویی10/1414 تا 17شنبه تا چهارشنبهظرفیت تکمیل
پکیج و آبگرمکن دیواری10/2015 تا 20پنجشنبه جمعه هاظرفیت تکمیل
لوازم گازسوز10/2010 تا 14جمعه هاظرفیت تکمیل
پکیج و آبگرمکن دیواری10/2018 تا 21شنبه تا چهارشنبهظرفیت تکمیل
لوازم گازسوز10/2610 تا 14جمعه هاظرفیت تکمیل
پکیج و آبگرمکن دیواری10/2615 تا 20پنجشنبه جمعه هاظرفیت تکمیل
کولرهای گازی10/2809 تا 12شنبه تا چهارشنبهظرفیت تکمیل
یخچال فریزر و ساید10/2817 تا 20شنبه تا چهارشنبهظرفیت تکمیل
ماشین لباسشویی و ظرفشویی10/2814 تا 17شنبه تا چهارشنبهظرفیت تکمیل
پکیج و آبگرمکن دیواری10/2818 تا 21شنبه تا چهارشنبهظرفیت تکمیل
بهمن
نام دورهتاریخ شروعساعت برگزاریبرنامه آموزشیوضعیت ثبت نام
پکیج و آبگرمکن دیواری11/0415 تا 20پنجشنبه جمعه هاظرفیت تکمیل
کولرهای گازی11/0517 تا 20شنبه تا چهارشنبهظرفیت تکمیل
یخچال فریزر ساید11/0512 تا 14شنبه تا چهارشنبهظرفیت تکمیل
لباسشویی ظرفشویی11/0514 تا 17شنبه تا چهارشنبهظرفیت تکمیل
پکیج و آبگرمکن دیواری11/0518 تا 21شنبه تا چهارشنبهظرفیت تکمیل
پکیج و آبگرمکن دیواری11/1015 تا 20پنجشنبه جمعه هاظرفیت تکمیل
کولرهای گازی11/1217 تا 20شنبه تا چهارشنبهظرفیت تکمیل
یخچال فریزر ساید11/1212 تا 14شنبه تا چهارشنبهظرفیت تکمیل
لباسشویی ظرفشویی11/1214 تا 17شنبه تا چهارشنبهظرفیت تکمیل
پکیج و آبگرمکن دیواری11/1218 تا 21شنبه تا چهارشنبهثبت نام
یخچال فریزر ساید11/1709 تا 14پنجشنبه هاثبت نام
مایکروفر جاروبرقی آبمیوه گیری سشوار و اتو11/2614 تا 17شنبه تا چهارشنبهثبت نام
اسفند
نام دورهتاریخ شروعساعت برگزاریبرنامه آموزشیوضعیت ثبت نام
یخچال فریزر و ساید12/0109 تا 14پنجشنبه هاثبت نام
ماشین لباسشویی و ظرفشویی12/0115 تا 20پنجشنبه هاثبت نام
کولرهای گازی12/0309 تا 12شنبه تا چهارشنبهثبت نام
یخچال فریزر و ساید12/0312 تا 14شنبه تا چهارشنبهثبت نام
ماشین لباسشویی و ظرفشویی12/0314 تا 17شنبه تا چهارشنبهثبت نام
پکیج و آبگرمکن دیواری12/0318 تا 21شنبه تا چهارشنبهثبت نام
یخچال فریزر و ساید12/0317 تا 20شنبه تا چهارشنبهثبت نام
کولرهای گازی12/0809 تا 14پنجشنبه هاثبت نام
پکیج و آبگرمکن دیواری12/0915 تا 20پنجشنبه جمعه هاثبت نام
پکیج و آبگرمکن دیواری12/1018 تا 21شنبه تا چهارشنبهثبت نام
پکیج و آبگرمکن دیواری12/1615 تا 20پنجشنبه جمعه هاثبت نام

ثبت نام در دوره:


تاریخ شروع دوره های جدید تعمیرات

هم اکنون ثبت نام کنید