فروردین 1401
>
نام دوره تاریخ شروع ساعت برگزاری برنامه آموزشی وضعیت ثبت نام
تعمیرات کولرهای گازی اسپلیت 01/01/06 10 تا 18 فشرده ویژه عید ظرفیت تکمیل
تعمیرات کولرهای گازی اسپلیت 01/01/21 09 تا 12 شنبه تا چهارشنبه ظرفیت تکمیل
تعمیرات یحچال فریزر ساید 01/01/21 12 تا 14 شنبه تا چهارشنبه ظرفیت تکمیل
تعمیرات لباسشویی و ظرفشویی 01/01/21 14 تا 17 شنبه تا چهارشنبه ظرفیت تکمیل
تعمیرات پکیج و آبگرمکن دیواری 01/01/21 17 تا 20 شنبه تا چهارشنبه ظرفیت تکمیل
تعمیرات مایکروفر جاروبرقی آبمیوه گیری سشوار و اتو 01/01/21 17 تا 20 شنبه تا چهارشنبه ظرفیت تکمیل
تعمیرات یخچال فریزرساید 01/01/25 09 تا 14 پنجشنبه ها ظرفیت تکمیل
تعمیرات بردهای لوازم خانگی 01/01/25 09 تا 14 پنجشنبه جمعه ها ظرفیت تکمیل
تعمیرات پکیج و آبگرمکن دیواری 01/01/25 15 تا 20 پنجشنبه جمعه ها ظرفیت تکمیل
تعمیرات کولرهای گازی اسپلیت 01/01/25 15 تا 20 پنجشنبه جمعه ها ظرفیت تکمیل
تعمیرات پکیج و آبگرمکن دیواری 01/01/28 17 تا 20 شنبه تا چهارشنبه ظرفیت تکمیل
اردیبهشت 1401
نام دوره تاریخ شروع ساعت برگزاری برنامه آموزشی وضعیت ثبت نام
تعمیرات پکیج و آبگرمکن دیواری 01/02/17 17 تا 20 شنبه تا چهارشنبه ظرفیت تکمیل
تعمیرات کولرهای گازی اسپلیت 01/02/18 12 تا 14 شنبه تا چهارشنبه ظرفیت تکمیل
تعمیرات پکیج و آبگرمکن دیواری 01/02/22 10 تا 15 پنجشنبه جمعه ها ظرفیت تکمیل
تعمیرات بردهای لوازم خانگی 01/02/22 15 تا 20 پنجشنبه ها ظرفیت تکمیل
تعمیرات کولرهای گازی اسپلیت 01/02/25 09 تا 12 شنبه تا چهارشنبه ظرفیت تکمیل
تعمیرات پکیج و آبگرمکن دیواری 01/02/25 17 تا 20 شنبه تا چهارشنبه ظرفیت تکمیل
تعمیرات یحچال فریزر ساید 01/02/25 12 تا 14 شنبه تا چهارشنبه ظرفیت تکمیل
تعمیرات لباسشویی و ظرفشویی 01/02/25 14 تا 17 شنبه تا چهارشنبه ظرفیت تکمیل
تتعمیرات کولرهای گازی اسپلیت 01/02/29 9 تا 14 پنجشنبه جمعه ها ظرفیت تکمیل
تعمیرات لباسشویی و ظرفشویی 01/02/29 15 تا 20 پنجشنبه ها ظرفیت تکمیل
تعمیرات پکیج و آبگرمکن دیواری 01/02/31 14 تا 17 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
خرداد
نام دوره تاریخ شروع ساعت برگزاری برنامه آموزشی وضعیت ثبت نام
تعمیرات پکیج و آبگرمکن دیواری 01/03/08 11 تا 14 شنبه تا چهارشنبه ظرفیت تکمیل
تعمیرات لباسشویی و ظرفشویی 01/03/08 17 تا 20 شنبه تا چهارشنبه ظرفیت تکمیل
تعمیرات پکیج و آبگرمکن دیواری 01/03/12 15 تا 20 پنجشنبه جمعه ها ثبت نام
تعمیرات پکیج و آبگرمکن دیواری 01/03/21 11 تا 14 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تعمیرات بردهای لوازم خانگی 01/03/26 09 تا 14 پنجشنبه جمعه ها ثبت نام
تعمیرات پکیج و آبگرمکن دیواری 01/03/22 17 تا 20 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تعمیرات یخچال فریزر ساید 01/03/26 09 تا 14 پنجشنبه ها ثبت نام
تعمیرات کولرهای گازی اسپلیت 01/03/26 15 تا 20 پنجشنبه جمعه ها ثبت نام
تعمیرات یحچال فریزر ساید 01/02/29 14 تا 17 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تعمیرات لباسشویی و ظرفشویی 01/03/29 17 تا 20 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تعمیرات پکیج و آبگرمکن دیواری 01/03/30 17 تا 20 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تعمیرات کولرهای گازی اسپلیت 01/03/31 09 تا 11 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تیر
نام دوره تاریخ شروع ساعت برگزاری برنامه آموزشی وضعیت ثبت نام
تعمیرات پکیج و آبگرمکن دیواری 01/04/04 14 تا 17 شنبه تا چهارشنبه ظرفیت تکمیل
تعمیرات کولرهای گازی اسپلیت 01/04/04 17 تا 20 شنبه تا چهارشنبه ظرفیت تکمیل
تعمیرات بردهای لوازم خانگی 01/04/16 09 تا 14 پنجشنبه جمعه ها ظرفیت تکمیل
تعمیرات پکیج و آبگرمکن دیواری 01/04/16 10 تا 15 پنجشنبه جمعه ها ظرفیت تکمیل
تعمیرات کولرهای گازی اسپلیت 01/04/16 9 تا 14 پنجشنبه جمعه ها ظرفیت تکمیل
تعمیرات پکیج و آبگرمکن دیواری 01/04/20 17 تا 20 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تعمیرات کولرهای گازی اسپلیت 01/04/21 9 تا 12 شنبه تا چهارشنبه ظرفیت تکمیل
تعمیرات پکیج و آبگرمکن دیواری 01/04/23 15 تا 20 پنجشنبه جمعه ها ثبت نام
تعمیرات کولرهای گازی اسپلیت 01/04/23 15 تا 20 پنجشنبه جمعه ها ثبت نام
تعمیرات یخچال فریزر ساید 01/04/25 12 تا 14 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تعمیرات لباسشویی و ظرفشویی 01/04/25 14 تا 17 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تعمیرات پکیج و آبگرمکن دیواری 01/04/25 11 تا 14 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تعمیرات بردهای لوازم خانگی 01/04/30 15 تا 20 پنجشنبه جمعه ها ثبت نام
مرداد
نام دوره تاریخ شروع ساعت برگزاری برنامه آموزشی وضعیت ثبت نام
تعمیرات پکیج و آبگرمکن دیواری 01/05/01 17 تا 20 شنبه تا چهارشنبه ظرفیت تکمیل
تعمیرات پکیج و آبگرمکن دیواری 01/05/04 14 تا 17 شنبه تا چهارشنبه ظرفیت تکمیل
تعمیرات بردهای لوازم خانگی 01/05/06 15 تا 20 پنجشنبه جمعه ها ظرفیت تکمیل
تعمیرات کولرهای گازی اسپلیت 01/05/10 17 تا 20 شنبه تا چهارشنبه ظرفیت تکمیل
تعمیرات کولرهای گازی اسپلیت 01/05/20 9 تا 14 پنجشنبه جمعه ها ظرفیت تکمیل
تعمیرات بردهای لوازم خانگی 01/05/20 15 تا 20 پنجشنبه جمعه ها ثبت نام
تعمیرات کولرهای گازی اسپلیت 01/05/22 09 تا 12 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تعمیرات یخچال فریزر ساید 01/05/22 12 تا 14 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تعمیرات لباسشویی و ظرفشویی 01/05/22 14 تا 17 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تعمیرات پکیج و آبگرمکن دیواری 01/05/25 11 تا 14 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تعمیرات یخچال فریزر ساید 01/05/27 9 تا 14 پنجشنبه ها ثبت نام
تعمیرات لباسشویی و ظرفشویی 01/05/27 15 تا 20 پنجشنبه ها ثبت نام
تعمیرات پکیج و آبگرمکن دیواری 01/05/27 10 تا 15 پنجشنبه جمعه ها ثبت نام
تعمیرات پکیج و آبگرمکن دیواری 01/05/29 17 تا 20 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام

هم اکنون ثبت نام کنید
شروع مشاوره آنلاین
آیا نیاز به مشاوره آنلاین دارید؟!
سلام 👋
نیاز به مشاوره برای ثبت نام در دوره دارم!