اردبیهشت
نام دورهتاریخ شروعساعت برگزاریبرنامه آموزشیوضعیت ثبت نام
تعمیرات اسپلیت99/02/01 09 تا 12 شنبه تا چهارشنبه ظرفیت تکمیل
تعمیرات یخچال 99/02/01 12 تا 14 شنبه تا چهارشنبه ظرفیت تکمیل
لباسشویی ظرفشویی99/02/01 14 الی 17 شنبه الی چهارشنبه ظرفیت تکمیل
پکیج آبگرمکن99/02/0117 تا 20شنبه تا چهارشنبه ظرفیت تکمیل
تعمیرات اسپلیت 99/02/04 09 تا 14 پنجشنبه ها ظرفیت تکمیل
لباسشویی ظرفشویی99/02/04 15 تا 20 پنجشنبه ها ظرفیت تکمیل
پکیح آبگرمکن 99/02/0415 تا 20پنجشنبه و جمعه ها ظرفیت تکمیل
تعمیرات اسپلیت 99/02/13 18 تا 21 شنبه تا چهارشنبه ظرفیت تکمیل
پکیج آبگرمکن 99/02/19 15 تا 20 پنجشنبه و جمعه ها ظرفیت تکمیل
یخچال فریزر 99/02/20 17 تا 20 شنبه تا چهارشنبه ظرفیت تکمیل
تعمیرات اسپلیت 99/02/20 09 تا 12 شنبه تا چهارشنبه ظرفیت تکمیل
یخچال فریزر 99/02/20 17 تا 20 شنبه تا چهارشنبه ظرفیت تکمیل
لباسشویی ظرفشویی 99/02/20 14 تا 17 شنبه تا چهارشنبه ظرفیت تکمیل
پکیج آبگرمکن 99/02/22 18 تا 20 شنبه تا چهارشنبه ظرفیت تکمیل
پکیح آبگرمکن 99/02/2515 تا 20پنجشنبه و جمعه ها ظرفیت تکمیل
خرداد
نام دورهتاریخ شروعساعت برگزاریبرنامه آموزشیوضعیت ثبت نام
تعمیرات اسپلیت99/03/01 09 تا 14 پنجشنبه ها ظرفیت تکمیل
تعمیرات لباسشویی ظرفشویی 99/03/01 15 تا 20 پنجشنبه ها ظرفیت تکمیل
کولرهای گازی اسپلیت99/03/06 09 تا 12 شنبه الی چهارشنبه ظرفیت تکمیل
یخچال فریزرساید99/03/0612 تا 14شنبه تا چهارشنبه ظرفیت تکمیل
لباسشویی و ظرفشویی 99/03/13 17 تا 20 شنبه تا چهارشنبه ظرفیت تکمیل
کولرهای گازی اسپلیت99/03/17 14 تا 17 شنبه الی چهارشنبه ظرفیت تکمیل
پکیج و آبگرمکن99/03/24 18 تا 21 شنبه تا چهارشنبه ظرفیت تکمیل
لباسشویی و ظرفشویی 99/03/2215 تا 20پنجشنبه ها ظرفیت تکمیل
یخچال فریزر ساید 99/03/2209 تا 14پنجشنبه ها ظرفیت تکمیل
پکیح آبگرمکن 99/03/2315 تا 20پنجشنبه و جمعه ها ظرفیت تکمیل
پکیح آبگرمکن 99/03/2418 تا 21شنبه تا چهارشنبه ظرفیت تکمیل
تعمیرات کولرگازی99/03/31 9 تا 12 شنبه تا چهارشنبه ظرفیت تکمیل
تعمیرات یخچال99/03/31 12 تا 14 شنبه تا چهارشنبه ظرفیت تکمیل
تعمیرات لباسشویی ظرفشویی99/03/31 14 تا 17 شنبه تا چهارشنبه ظرفیت تکمیل
تیر
نام دورهتاریخ شروعساعت برگزاریبرنامه آموزشیوضعیت ثبت نام
تعمیرات پکیج و آبگرمکن دیواری99/04/01 18 تا 21 شنبه تا چهارشنبه ظرفیت تکمیل
تعمیرات یخچال فریزر ساید 99/04/02 12 تا 14 شنبه تا چهارشنبه ظرفیت تکمیل
تعمیرات لباسشویی ظرفشویی 99/04/02 14 تا 17 شنبه تا چهارشنبه ظرفیت تکمیل
تعمیرات لباسشویی ظرفشویی 99/04/05 15 تا 20 پنجشنبه ها ظرفیت تکمیل
یخچال فریزر ساید99/04/05 09 تا 14 پنجشنبه ها ظرفیت تکمیل
پکیج و آبگرمکن دیواری99/04/0515 تا 20پنجشنبه جمعه ها ظرفیت تکمیل
یخچال فریزر ساید99/04/10 17 تا 20 شنبه تا چهارشنبه ظرفیت تکمیل
پکیح و آبگرمکن دیواری99/04/13 15 تا 20 پنجشنبه جمعه ها ظرفیت تکمیل
تعمیرات کولرگازی99/04/16 17 تا 20 شنبه تا چهارشنبه ظرفیت تکمیل
پکیح و آبگرمکن دیواری99/04/19 15 تا 20 پنجشنبه جمعه ها ظرفیت تکمیل
تعمیرات کولرگازی99/04/22 09 تا 12 شنبه تا چهارشنبه ظرفیت تکمیل
پکیح و آبگرمکن دیواری99/04/22 18 تا 21 شنبه تا چهارشنبه ظرفیت تکمیل
تعمیرات لوازم گازسوز99/04/27 09 تا 12 جمعه ها ظرفیت تکمیل
تعمیرات کولرگازی99/04/28 09 تا 12 شنبه تا چهارشنبه ظرفیت تکمیل
تعمیرات یخچال فریزر ساید 99/04/28 12 تا 14 شنبه تا چهارشنبه ظرفیت تکمیل
تعمیرات لباسشویی ظرفشویی 99/04/28 14 تا 17 شنبه تا چهارشنبه ظرفیت تکمیل
تعمیرات مایکروفر ، جاروبرقی، آبمیوه گیری و... 99/04/28 17 تا 20 شنبه تا چهارشنبه ظرفیت تکمیل
مرداد
نام دورهتاریخ شروعساعت برگزاریبرنامه آموزشیوضعیت ثبت نام
تعمیرات کولرهای گازی99/05/04 09 تا 12 شنبه تا چهارشنبه ظرفیت تکمیل
تعمیرات یخچال فریزر ساید 99/05/04 12 تا 14 شنبه تا چهارشنبه ظرفیت تکمیل
تعمیرات لباسشویی ظرفشویی 99/05/04 14 تا 17 شنبه تا چهارشنبه ظرفیت تکمیل
تعمیرات پکیج و آبگرمکن دیواری 99/05/04 15 تا 20 پنجشنبه ها ظرفیت تکمیل
یخچال فریزر ساید99/05/11 17 تا 20 شنبه تا چهارشنبه ظرفیت تکمیل
تعمیرات کولرهای گازی99/05/20 09 تا 12 شنبه تا چهارشنبه ظرفیت تکمیل
تعمیرات پکیج و ابگرمکن دیواری99/05/20 18 تا 21 شنبه تا چهارشنبه ظرفیت تکمیل
یخچال فریزر ساید99/05/23 09 تا 14 پنجشنبه ها ظرفیت تکمیل
تعمیرات کولرگازی99/05/23 15 تا 20 پنجشنبه ها ظرفیت تکمیل
تعمیرات لباسشویی ظرفشویی99/05/2315 تا 20پنجشنبه هاظرفیت تکمیل
پکیح و آبگرمکن دیواری99/05/23 15 تا 20 پنجشنبه جمعه ها ظرفیت تکمیل
یخچال فریزر ساید99/05/30 09 تا 14 پنجشنبه ها ثبت نام
تعمیرات کولرگازی99/05/30 15 تا 20 پنجشنبه ها ثبت نام
تعمیرات لباسشویی ظرفشویی99/05/3015 تا 20پنجشنبه ها ثبت نام
پکیح و آبگرمکن دیواری99/05/30 15 تا 20 پنجشنبه جمعه ها ثبت نام
شهریور
نام دورهتاریخ شروعساعت برگزاریبرنامه آموزشیوضعیت ثبت نام
تعمیرات کولرهای گازی99/06/01 09 تا 12 شنبه تا چهارشنبه ظرفیت تکمیل
تعمیرات یخچال فریزر ساید 99/06/01 12 تا 14 شنبه تا چهارشنبه ظرفیت تکمیل
تعمیرات لباسشویی ظرفشویی 99/06/01 14 تا 17 شنبه تا چهارشنبه ظرفیت تکمیل
تعمیرات پکیج و آبگرمکن دیواری 99/06/01 18 تا 21 شنبه تا چهارشنبه ظرفیت تکمیل
تعمیرات پکیج و آبگرمکن دیواری 99/06/10 18 تا 21 شنبه تا چهارشنبه ظرفیت تکمیل
تعمیرات پکیج و آبگرمکن دیواری 99/06/14 15 تا 20 پنجشنبه جمعه ها ظرفیت تکمیل
تعمیرات یخچال فریزرساید 99/06/17 17 تا 20 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تعمیرات لوازم گازسوز 99/06/20 10 تا 14 پنجشنبه جمعه ها ثبت نام
تعمیرات پکیج و آبگرمکن دیواری 99/06/20 15 تا 20 پنجشنبه جمعه ها ثبت نام
مهر
نام دورهتاریخ شروعساعت برگزاریبرنامه آموزشیوضعیت ثبت نام
تعمیرات کولرهای گازی99/07/01 09 تا 12 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تعمیرات یخچال فریزر ساید 99/07/01 12 تا 14 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تعمیرات لباسشویی ظرفشویی 99/07/01 14 تا 17 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تعمیرات پکیج و آبگرمکن دیواری 99/07/01 18 تا 21 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تعمیرات مایکروفر ، جاروبرقی ، آبمیوه گیری ، سشوار و اتو 99/07/07 17 تا 20 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تعمیرات پکیج و آبگرمکن دیواری 99/07/08 18 تا 21 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تعمیرات یخچال فریزر ساید 99/07/10 09 تا 14 پنحشنبه ها ثبت نام
تعمیرات پکیج و آبگرمکن دیواری 99/07/18 15 تا 20 پنجشنبه جمعه ها ثبت نام
تعمیرات پکیج و آبگرمکن دیواری 99/07/22 18 تا 21 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تعمیرات لباسشویی ظرفشویی 99/07/24 14 تا 20 پنجشنبه ها ثبت نام
آبان
نام دورهتاریخ شروعساعت برگزاریبرنامه آموزشیوضعیت ثبت نام
تعمیرات کولرهای گازی99/08/03 09 تا 12 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تعمیرات یخچال فریزر ساید 99/08/03 12 تا 14 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تعمیرات لباسشویی ظرفشویی 99/08/03 14 تا 17 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تعمیرات پکیج و آبگرمکن دیواری 99/08/03 18 تا 21 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تعمیرات مایکروفر ، جاروبرقی ، آبمیوه گیری ، سشوار و اتو 99/08/03 17 تا 20 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تعمیرات پکیج و آبگرمکن دیواری 99/08/11 18 تا 21 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تعمیرات کولرهای گازی 99/08/24 09 تا 12 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
آذر
نام دورهتاریخ شروعساعت برگزاریبرنامه آموزشیوضعیت ثبت نام
تعمیرات کولرهای گازی99/09/15 09 تا 12 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تعمیرات یخچال فریزر ساید 99/09/15 17 تا 20 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تعمیرات یخچال فریزر ساید 99/09/15 12 تا 14 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تعمیرات لباسشویی ظرفشویی 99/09/15 14 تا 17 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تعمیرات پکیج و آبگرمکن دیواری 99/09/15 18 تا 21 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تعمیرات مایکروفر ، جاروبرقی ، آبمیوه گیری ، سشوار و اتو 99/09/15 17 تا 20 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تعمیرات لباسشویی ظرفشویی 99/09/18 14 تا 17 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تعمیرات پکیج و آبگرمکن دیواری 99/09/18 18 تا 21 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تعمیرات پکیج و آبگرمکن دیواری 99/09/20 15 تا 20 پنحشنبه جمعه ها ثبت نام
تعمیرات پکیج و آبگرمکن دیواری 99/09/22 18 تا 21 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تعمیرات یخچال فریزر ساید 99/09/27 09 تا 14 پنحشنبه ها ثبت نام
تعمیرات کولرهای گاز 99/09/27 09 تا 14 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تعمیرات پکیج و آبگرمکن دیواری 99/09/27 15 تا 20 پنحشنبه جمعه ها ثبت نام
دی
نام دورهتاریخ شروعساعت برگزاریبرنامه آموزشیوضعیت ثبت نام
تعمیرات پکیج و آبگرمکن دیواری 99/10/04 15 تا 20 پنحشنبه جمعه ها ثبت نام
تعمیرات کولرهای گازی99/10/10 17 تا 20 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تعمیرات یخچال فریزر ساید 99/10/13 12 تا 14 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تعمیرات لباسشویی ظرفشویی 99/10/13 14 تا 17 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تعمیرات پکیج و آبگرمکن دیواری 99/10/18 15 تا 20 پنحشنبه ها ثبت نام
تعمیرات یخچال فریزر ساید 99/10/18 09 تا 14 پنحشنبه ها ثبت نام
تعمیرات پکیج و آبگرمکن دیواری 99/10/22 18 تا 21 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تعمیرات پکیج و آبگرمکن دیواری 99/10/28 18 تا 21 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تعمیرات مایکروفر ، جاروبرقی آبمیوه گیری سشوار اتو 99/10/29 17 تا 20 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
بهمن
نام دورهتاریخ شروعساعت برگزاریبرنامه آموزشیوضعیت ثبت نام
تعمیرات لباسشویی ظرفشویی 99/11/09 15 تا 20 پنحشنبه ها ثبت نام
تعمیرات پکیج و آبگرمکن دیواری 99/11/18 18 تا 21 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تعمیرات کولرهای گازی99/11/18 09 تا 12 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تعمیرات یخچال فریزر ساید 99/11/18 12 تا 14 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تعمیرات لباسشویی ظرفشویی 99/11/18 14 تا 17 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تعمیرات پکیج و آبگرمکن دیواری 99/11/30 15 تا 20 پنحشنبه حمعه ها ثبت نام

ثبت نام در دوره:


    هم اکنون ثبت نام کنید