آبان
نام دوره تاریخ شروع ساعت برگزاری برنامه آموزشی وضعیت ثبت نام
تعمیرات پکیج و آبگرمکن دیواری 02/08/15 11 تا 14 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تعمیرات پکیج و آبگرمکن دیواری 02/08/18 15 تا 20 پنجشنبه جمعه ها ثبت نام
تعمیرات یخچال فریزر ساید 02/06/20 12 تا 14 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تعمیرات بردهای الکترونیک 02/08/11 09 تا 14 پنجشنبه جمعه ها ثبت نام
تعمیرات کولرهای گازی اسپلیت 02/08/15 09 تا 12 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تعمیرات کولرهای گازی اسپلیت 02/08/25 15 تا 20 پنجشنبه جمعه ها ثبت نام
تعمیرات لباسشویی ظرفشویی 02/08/30 14 تا 17 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تعمیرات لباسشویی ظرفشویی 02/08/18 10 تا 15 پنجشنبه ها ثبت نام
تعمیرات پکیج و آبگرمکن دیواری 02/08/27 17 تا 20 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تعمیرات پکیج و آبگرمکن دیواری 02/08/30 14 تا 17 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تعمیرات مایکروفر ، جاروبرقی جاروبرقی آبمیوه گیری 02/08/30 17 تا 20 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
آذر
نام دوره تاریخ شروع ساعت برگزاری برنامه آموزشی وضعیت ثبت نام
تعمیرات پکیج و آبگرمکن دیواری 02/09/04 11 تا 14 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تعمیرات پکیج و آبگرمکن دیواری 02/09/11 17 تا 20 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تعمیرات پکیج و آبگرمکن دیواری 02/09/16 10 تا 15 پنجشنبه جمعه ها ثبت نام
تعمیرات کولرهای گازی اسپلیت 02/09/27 09 تا 12 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تعمیرات یخچال فریزر ساید 02/09/27 12 تا 14 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تعمیرات پکیج و آبگرمکن دیواری 02/09/27 14 تا 17 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تعمیرات لباسشویی ظرفشویی 02/09/27 14 تا 17 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تعمیرات یخچال فریزر ساید 02/09/30 09 تا 14 پنجشنبه ها ثبت نام
تعمیرات بردهای الکترونیک 02/09/30 10 تا 15 پنجشنبه جمعه ها ثبت نام
تعمیرات پکیج و آبگرمکن دیواری 02/09/30 15 تا 20 پنجشنبه جمعه ها ثبت نام
تعمیرات کولرهای گازی اسپلیت 02/09/30 15 تا 20 پنجشنبه جمعه ها ثبت نام
تعمیرات لباسشویی و ظرفشویی 02/09/30 15 تا 20 پنجشنبه ها ثبت نام
دی
r>
نام دوره تاریخ شروع ساعت برگزاری برنامه آموزشی وضعیت ثبت نام
تعمیرات کولرهای گازی اسپلیت 02/10/11 09 تا 12 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تعمیرات پکیج و آبگرمکن دیواری 02/10/11 14 تا 17 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تعمیرات یخچال فریزر ساید 02/10/14 09 تا 14 پنجشنبه ها ثبت نام
تعمیرات پکیج و آبگرمکن دیواری 02/10/14 15 تا 20 پنجشنبه جمعه ها ثبت نام
تعمیرات لباسشویی و ظرفشویی 02/10/14 15 تا 20 پنجشنبه ها ثبت نام
تعمیرات کولرهای گازی اسپلیت 02/10/14 15 تا 20 پنجشنبه جمعه ها ثبت نام
تعمیرات پکیج و آبگرمکن دیواری 02/10/25 11 تا 14 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تعمیرات یخچال فریزر ساید 02/10/25 12 تا 14 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تعمیرات لباسشویی ظرفشویی 02/10/25 14 تا 17 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تعمیرات بردهای الکترونیک 02/10/28 10 تا 15 پنجشنبه جمعه ها ثبت نام
تعمیرات پکیج و آبگرمکن دیواری 02/10/28 10 تا 15 پنجشنبه جمعه ها ثبت نام
بهمن
r>
نام دوره تاریخ شروع ساعت برگزاری برنامه آموزشی وضعیت ثبت نام
تعمیرات یخچال فریزر ساید 02/11/01 12 تا 14 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تعمیرات لباسشویی ظرفشویی 02/11/01 14 تا 17 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تعمیرات پکیج و آبگرمکن دیواری 02/11/24 11 تا 14 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تعمیرات پکیج و آبگرمکن دیواری 02/11/24 14 تا 17 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تعمیرات بردهای الکترونیک 02/11/26 10 تا 15 پنجشنبه جمعه ها ثبت نام
تعمیرات بردهای اینورتر 02/11/26 15 تا 20 پنجشنبه جمعه ها ثبت نام
تعمیرات کولرهای گازی اسپلیت 02/11/29 09 تا 12 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
اسفند
r>
نام دوره تاریخ شروع ساعت برگزاری برنامه آموزشی وضعیت ثبت نام
تعمیرات بردهای اینورتر 02/12/03 15 تا 20 پنجشنبه جمعه ها ثبت نام
تعمیرات کولرهای گازی اسپلیت 02/12/08 09 تا 12 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تعمیرات یخچال فریزر ساید 02/12/08 12 تا 14 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تعمیرات مایکروفر 02/12/08 14 تا 17 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تعمیرات بردهای الکترونیک 02/12/17 10 تا 15 پنجشنبه جمعه ها ثبت نام
تعمیرات پکیج و آبگرمکن دیواری 02/12/20 11 تا 14 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
فروردین 1403
r>
نام دوره تاریخ شروع ساعت برگزاری برنامه آموزشی وضعیت ثبت نام
تعمیرات کولرهای گازی اسپلیت 03/01/25 09 تا 12 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تعمیرات یخچال فریزر ساید 03/01/25 12 تا 14 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تعمیرات لباسشویی ظرفشویی 03/01/25 14 تا 17 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تعمیرات پکیج و آبگرمکن دیواری 03/01/25 11 تا 14 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تعمیرات پکیج و آبگرمکن دیواری 03/01/25 14 تا 17 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تعمیرات پکیج و آبگرمکن دیواری 03/01/30 10 تا 15 پنجشنبه جمعه ها ثبت نام
تعمیرات یخچال فریزر ساید 03/01/30 10 تا 14 پنجشنبه ها ثبت نام
تعمیرات بردهای الکترونیک 03/01/30 10 تا 15 پنجشنبه جمعه ها ثبت نام
تعمیرات بردهای اینورتر 03/01/30 15 تا 20 پنجشنبه جمعه ها ثبت نام
تعمیرات کولرهای گازی اسپلیت 03/01/30 15 تا 20 پنجشنبه جمعه ها ثبت نام
تعمیرات لباسشویی ظرفشویی 03/01/30 15 تا 20 پنجشنبه ها ثبت نام
اردیبهشت
r>
نام دوره تاریخ شروع ساعت برگزاری برنامه آموزشی وضعیت ثبت نام
تعمیرات یخچال فریزر ساید 03/02/10 12 تا 14 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تعمیرات لباسشویی ظرفشویی 03/02/10 14 تا 17 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تعمیرات کولرهای گازی اسپلیت 03/02/17 09 تا 12 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تعمیرات پکیج و آبگرمکن دیواری 03/02/25 11 تا 14 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تعمیرات پکیج و آبگرمکن دیواری 03/02/25 14 تا 17 شنبه تا چهارشنبه ثبت نام
تعمیرات یخچال فریزر ساید 03/02/27 10 تا 14 پنجشنبه ها ثبت نام
تعمیرات پکیج و آبگرمکن دیواری 03/02/27 15 تا 20 پنجشنبه جمعه ها ثبت نام
تعمیرات لباسشویی ظرفشویی 03/02/27 15 تا 20 پنجشنبه ها ثبت نام
تعمیرات کولرهای گازی اسپلیت 03/02/27 15 تا 20 پنجشنبه جمعه ها ثبت نام

هم اکنون ثبت نام کنید
به مشاوره نیاز دارید؟